Τα Συμπεράσματα του 17ου συνεδρίου της ΕλλΕΕΔΑΑ

Τα Συμπεράσματα του 17ου συνεδρίου της ΕλλΕΕΔΑΑ

Συμπεράσματα 17ου συνεδρίου ΕλλΕΕΔΑΑ

Επαγγελματικός αθλητισμός

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα διαφορετικά επίπεδα της πυραμίδας του αθλητισμού, όπως υπο-χρηματοδότηση, αδυναμία αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, μειωμένη προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα, χαμηλή ποιότητα αθλητικών εγκαταστάσεων, αγωνιστικό, οικονομικό και οργανωτικό χάσμα μεταξύ των ισχυρών και των αδύναμων ομάδων, έλλειψη στρατηγικής οικονομικής διαχείρισης των εσόδων, αναξιοπιστία, ανοχύρωτα επαγγελματικά δικαιώματα, έλλειψη επαγγελματικών στελεχών στη διαχείριση των ομάδων και έντονη φημολογία για προσυνεννοημένους αγώνες. Προτάθηκε η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των πρωταθλημάτων μέσα από την υιοθέτηση «καλών διεθνών πρακτικών και πρότυπων» διοργάνωσης επαγγελματικών λιγκών, που θα έχουν ως βάση για χρηματοδότηση συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής.

Αθλητικές χορηγίες: Τάσεις και προοπτικές

Η οικονομική αποτελεσματικότητα και η αξία μίας εμπορικής χορηγίας μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω έγκυρων ερευνών και οι χορηγοί τις χρησιμοποιούν για να διαπιστώσουν το αποτέλεσμα της επένδυσής τους (Return on Investment) σε μία ενδεχόμενη χορηγία τους. Η συνεργασία χορηγού – χορηγούμενου πρέπει να είναι λογική, τίμια και επαγγελματική, με επιδίωξη αμοιβαίου οφέλους. Καινοτόμες προσεγγίσεις προσθέτουν αξία στην πρόταση χορηγίας. Προτάθηκε οι αθλητικοί φορείς να αξιοποιούν ειδικούς στο αθλητικό μάρκετινγκ, οι οποίοι θα προσεγγίζουν τους υποψήφιους χορηγούς με τον τρόπο που το κάνει μία διαφημιστική εταιρία, δηλαδή προϊοντοκεντρικά και όχι πελατοκεντρικά, με ιδέες που θα έχουν αξία στον χορηγό για να τις υποστηρίξει.

Διεθνείς σχέσεις του αθλητισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί σημαντικό τον αθλητισμό και για τον λόγο αυτό: α) τον εντάσσει στο οργανόγραμμά του με ειδική Διεύθυνση, β) μέσω των κατά τόπους πρεσβειών – προξενείων και σε συνεργασία με την ΓΓΑ υποστηρίζει τις εθνικές ομάδες της χώρας στις μετακινήσεις – διαμονή – συμμετοχή τους στο εξωτερικό και διευκολύνει τις εθνικές ομάδες άλλων χωρών να συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα, γ) παρακολουθεί τις ενέργειες συγκεκριμένων οντοτήτων (π.χ., ΠΓΔΜ, Βόρεια Κύπρος) στον αθλητικό χώρο και συμβουλεύει τις Ελληνικές αθλητικές αρχές σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις όταν προκύπτουν και δ) υποστηρίζει τους Έλληνες που συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικούς φορείς και καταβάλλει προσπάθειες να αυξήσει τον αριθμό τους. Για την βελτίωση της παρουσίας και της συμμετοχής της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον προτάθηκε η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα συγκροτηθεί από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων (π.χ., ΥΠΕΞ, ΓΓΑ, ΕΟΕ).

Έρευνα και στατιστική στον αθλητισμό

Αθλητικός σχεδιασμός δεν είναι εφικτός αν δεν υπάρχουν δεδομένα, τα οποία να προκύπτουν από ερευνητική διαδικασία. Οι αρμόδιοι (ΓΓΑ, ΕΛΣΤΑΤ), αλλά και οι ενδιαφερόμενοι φορείς (ΑΕΙ, ΕλλΕΕΔΑΑ) πρέπει να συνεργάζονται διαρκώς για την προώθηση της έρευνας στον αθλητισμό, να αξιοποιούν τα υπάρχοντα δεδομένα και να συγκεντρώνουν πρόσθετα από όλες τις διαστάσεις του αθλητισμού προκειμένου να δημιουργηθούν αξιόπιστες βάσεις αθλητικών δεδομένων. Προτάθηκε η εκπόνηση από την ΕΛΣΤΑΤ (σε συνεργασία με την ΓΓΑ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς) ειδικής έρευνας αποκλειστικά για τον αθλητισμό το συντομότερο δυνατόν και η ένταξη ερωτήσεων για τον αθλητισμό στην Εθνική Απογραφή του 2021.

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών & ΜΜΕ στο αθλητικό επιχειρείν

Τα ΜΜΕ έχουν ακολουθήσει τις εξελίξεις της τεχνολογίας και αξιοποιώντας την «ρομποτική δημοσιογραφία» μπορούν μέσω ειδικών εφαρμογών να μεταδίδουν ειδήσεις, αποτελέσματα, γραφήματα, εικόνες, κλπ., σε συσκευές των «αναγνωστών» τους (pc, tablet, mobile phones) ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το γεγονός. Έτσι, έχουν εκτοξευθεί οι δυνατότητες προβολής, επικοινωνίας και marketing και έχει διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο καταναλωτικής συμπεριφοράς που απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση για φυσική παρουσία. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων και την δημιουργία start-up επιχειρήσεων στον αθλητικό τομέα, όπως είναι η Athlenda, που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο, ένας «ηλεκτρονικός αθλητικός διαμεσολαβητής» που μέσω διαδικτύου φέρνει αθλητές – παίκτες σε επαφή με μάνατζερ, σκάουτερ, σωματεία κ.α. Προτάθηκε η περαιτέρω αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων από τις αθλητικές επιχειρήσεις και η διερεύνηση δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο χώρο, με κύριο σημείο αναφοράς την ιστοσελίδα τους.

Αθλητισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσιάσθηκαν καλές πρακτικές οργάνωσης δραστηριοτήτων ΟΤΑ και τονίσθηκε η αναγκαιότητα για την δημιουργία τράπεζας πληροφοριών και καλών πρακτικών από όπου οι ΟΤΑ θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες και υλικό. Οι Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί της χώρας πρέπει να κατανοήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την άθληση, άσκηση, αναψυχή και να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αθλητικής πολιτικής που θα έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα. Προτάθηκε η πολιτική αυτή να βασίζεται σε μία αποδοτική οργανωτική / διοικητική δομή, στελεχωμένη από εξειδικευμένα στελέχη που θα: α) εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού, β) δημιουργούν κανόνες λειτουργίας για κάθε διαδικασία του, γ) διαχειρίζονται αθλητικές εγκαταστάσεις, δ) οργανώνουν προγράμματα, γεγονότα και εκδηλώσεις για τους δημότες, ε) δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας με άτομα και φορείς και στ) αφουγκράζονται τις ανάγκες των αθλούμενων.

Fitness στην Ελληνική και την διεθνή αγορά

Τα γυμναστήρια (fitness centers) στην χώρα μας αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά (εξαιρετικά χαμηλή συνδρομή των μελών λόγω ανταγωνισμού) και θεσμικά προβλήματα (μη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο νόμων και κανόνων). Οι Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί αρχίζουν να δημιουργούν υπαίθρια γυμναστήρια, τα οποία βελτιώνουν τις προοπτικές του κλάδου της Φυσικής Αγωγής, αλλά και δίνουν μία επιπλέον δυνατότητα στους δημότες να ασκηθούν, γεγονός που θα περιορίσει τα μειονεκτήματα της σωματικής αδράνειας και θα επεκτείνει την περίοδο ευζωίας. Προτάθηκε η διαρκής συνεργασία της πολιτείας με τους Συλλόγους Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων της χώρας για την διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού πλαισίου που θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας των γυμναστηρίων, γεγονός που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές και κυρίως για τους ασκούμενους.

Αθλητικός τουρισμός

Ο αθλητικός τουρισμός εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η χώρα μας αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλα τα είδη τουριστών και ειδικά για όσους ενδιαφέρονται για αθλητικές / αναψυχικές δραστηριότητες. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αντικειμένου η ΓΓΑ δημιούργησε Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού & Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικής Άσκησης, το οποίο είναι εξωστρεφές και έχει ξεκινήσει συνεργασίες με αρμόδιους φορείς (π.χ., Υπουργείο Τουρισμού, ΕΛΣΤΑΤ, Πανεπιστήμια, κλπ.). Προτάθηκε οι προσπάθειες των φορέων αυτών να επικεντρώνονται στην δημιουργία προϋποθέσεων που θα υποστηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

ΠΗΓΗ: www.elleda.gr

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr