Άνοιξε ξανά η πλατφορμα μητρώων ΓΓΑ! Πρώτη η Περιφερεία Σερρών

Άνοιξε ξανά η πλατφορμα μητρώων ΓΓΑ! Πρώτη η Περιφερεία Σερρών

Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα εγγραφής στο αθλητικό μητρώο της ΓΓΑ, με την Περιφερειακή ενότητα Σερρών να κάνει καλή δουλειά και να είναι πρώτη στα εγγεγραμμένα σωματεία απο όλα τα σπορ!

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΣ Σερρών:

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική  πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τη νέα απόφαση 168038/2021 και τα παραρτήματά της.

Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου είναι:
α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19,
β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.
γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β.
δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.
α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεται την 30.6.2021.
β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021.

Εγγραφή Σωματείων στο Μητρώο

Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση από τη 01/01/2021 και έπειτα, θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του που απαιτούνται για το έτος 2021 και να κάνει εκ νέου οριστική υποβολή, καθώς διαφορετικά η προηγούμενη αίτηση θεωρείται ως μη γενόμενη. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Αίτηση που καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, χωρίς να έχει υποβληθεί οριστικά, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το οικείο αθλητικό σωματείο να προχωρήσει εντός των χρονικών πλαισίων της παρούσας απόφασης σε διόρθωση συμπλήρωσή της και σε οριστική υποβολή της.

Επικαιροποίηση στοιχείων εγεγραμμένου Σωματείου στο Μητρώο

Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.8.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το σύστημα για την επικαιροποίηση των στοιχείων των σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο είναι:

α)Πρακτικό τελευταίας Γ.Σ και έγγραφο διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου σε αυτήν, εφόσον έχει γίνει μετά τις 22/11/2019,

β) Πρακτικό τελευταίου Δ.Σ,

γ)Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020(θα πρέπει να κατατεθεί στην Περιφέρεια και να χορηγηθεί πίσω Βεβαίωση με Αριθμό Πρωτοκόλλου),

δ)Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021(θα πρέπει να κατατεθεί στην Περιφέρεια και να χορηγηθεί πίσω Βεβαίωση με Αριθμό Πρωτοκόλλου),

ε)Έντυπο Ν έτους 2019, ε)Βεβαίωση Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια,

ενώ η επικαιροποίηση στοιχείων αφορά και οποιοδήποτε άλλο έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την αρχική δήλωση. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια, μεταξύ άλλων, για τα σωματεία Εθνικών Κατηγοριών, όπως και αυτά της Α΄ Κατηγορίας(Α1΄) της Ε.Π.Σ.Σερρών, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η προσκόμιση: α) Σύμβασης(θεωρημένης από ΔΥΟ) και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(από τη Γ.Γ.Α) του προπονητή του σωματείου, β)αντίγραφα τελευταίας σελίδας των βιβλίων του σωματεία, θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Βεβαίωση Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Θεώρησης Βιβλίων από την Περιφέρεια, μεταξύ άλλων, για τα σωματεία Εθνικών Κατηγοριών, όπως και αυτά της Α΄ Κατηγορίας(Α1΄) της Ε.Π.Σ.Σερρών, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

α) Σύμβασης(θεωρημένης από ΔΥΟ) και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(από τη Γ.Γ.Α) του προπονητή του σωματείου,

β)αντίγραφα τελευταίας σελίδας των βιβλίων του σωματεία, θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών:

Εγγραφή των Αθλητικών Σωματείων στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
Από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών γνωστοποιούνται τα εξής:
Αναρτήθηκε στις 20-4-2021 η απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού αναφορικά με το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» (ΦΕΚ Β΄1596/20-4-2021). Στο πλαίσιο της απόφασης επισημαίνεται ότι μπορούν να εγγραφούν νέα σωματεία, ενώ τα ήδη εγγεγραμμένα θα πρέπει να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ. Γ. Α . κάθε χρόνο.
Προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αποτελεί η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών στην Π.Ε. Σερρών –Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας :
• Τα έξι (6) βιβλία που είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα σωματεία, να είναι θεωρημένα και ενημερωμένα
• Σύμβαση με προπονητή με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. θεωρημένη από την εφορεία. Σημειώνεται ότι: α) υποχρέωση κατάθεσης της παρούσας σύμβασης έχουν τα σωματεία τοπικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας και άνω β) υπεύθυνη δήλωση ότι η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο δεν έχει υποχρέωση απασχόλησης προπονητή (ομαδικά αγωνίσματα) και σωματεία που έχουν στη δύναμη τους αθλητές κάτω των 18 ετών (ατομικά αθλήματα)
• Κατάθεση ετησίως των οικονομιών στοιχείων: απολογισμό & ισολογισμό (προηγουμένου έτους) και προϋπολογισμό (επομένου έτους) , σε περίπτωση που το σωματείο επιχορηγηθεί από κρατικό φορέα με ποσό πάνω από 3.000€ θα πρέπει να καταθέσει και ειδικό απολογισμό για το συγκεκριμένο ποσό (πως θα αξιοποιηθεί υποχρεωτικά μονό σε αθλητικές δράσεις) σε περίπτωση ελέγχου των οικονομικών στοιχειών το σωματείο θα πρέπει να έχει τα αντίστοιχα παραστατικά των δαπανών
• Τις αρχαιρεσίες (εκλογές και ορισμό διοικητικού συμβουλίου) παρουσία δικαστικού αντιπρόσωπου (ν. 4726/181α /2020)
• Την τροποποίηση του καταστατικού εντός τον χρονικών ορίων που ορίζονται στο σχετικό ΦΕΚ
Μετά από την 31-8-2021 (νέα αγωνιστική χρονιά 2021-2022), αθλητικό σωματείο το οποίο δεν θα έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση της Γ.Γ.Α. και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό
μητρώο, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, να παίρνει μέρος στις διοργανώσεις των αντιστοίχων ομοσπονδιών, οι αθλητές του δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων από τις διακρίσεις τους καθώς και να λαμβάνει τις επιχορηγήσεις από φορείς της πολιτείας .
Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα σε περιπτώσεις χρηματοδότησης, ελέγχου κ.λ.π., θα πρέπει να ενημερώνουν για τις αλλαγές του Διοικητικού τους Συμβουλίου εκτός από την Π.Ε. Σερρών-Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και την αρμόδια ΔΟΥ (εμπρόθεσμα), το πρωτοδικείο και την τράπεζα (στην οποία τηρούν τραπεζικό λογαριασμό) .
Share